Садржај предмета
Теоријска настава
1. Линеарне алгебра.  
2. Процентуални рачун. Елементи финансијске
математике.
3. Гранична вредност функције. Непрекидност функције. Диференцијални рачун. Примене у економији и пословању. Реалне функције једне променљиве. Економске функције. 
4. Неодређени и одређени интеграл. Интегрални рачун и примене у економији и пословању.
5. Основни појмови вероватноће и статистике. 
Практична настава – Вежбе
На вежбама се кроз конкретне примере (задатке) овладава одређеном тематском целином, која је претходно проучавана кроз теоријску наставу (уз употребу софтвера). Припрема колоквијума и испита