Циљ предмета

Упознавање студента са значајем информационих система и комуникационих технологија и њиховим утицајем на привредни развој. Стицање знања из области информационих и комуникационих технологија. Упознавање студената са развојем информационих система. Упознавање студената са радом информационих система.

Исход предмета

Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Разумевање улоге, основа и структуре информационих система, информационих и комуникационих технологија. Разумевање основа и структуре система за управљање подацима, базама података, система заснованих на мрежним технологијама, система за подршку менаџменту различитих врста компанија.

Вештине које су студенти стекли после савладавања програма:  Способност самосталног коришћења савремених апликативних софтверских решења пословних информационих система са акцентом на она која су присутна у туризму и хотелијерству. Способност примене техника, метода и софтверских алата за развој информационих система и њихова примена за различите пословне процесе.