Циљ предмета

Оспособљавање студента за коришћење оперативног система MS Windows, употребу савремених софтверских алата за: обраду текста, табеларна рачунања, обраду цртежа и слика, израду презентација. Оспособљавање студента за употребу савремених рачунарских средстава за комуникацију, и основних Интернет сервиса.

Исход предмета

Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Студент који је оспособљен за употребу рачунара на начин на који захтева савремени пословни свет. Студент је савладао основне програме за обраду текста, табела и израду презентација, обраду слика као и основе коришћења оперативног система MS Windows.

Вештине које су студенти стекли после савладавања програма:  Способност самосталног коришћења савремених софтверских пакета за пословну примену. Употребљавање Интернета и његових сервиса. Оспособљавање студената и за употребу бесплатних софтверских пакета као и софтверских пакета на Интернету као алтернатива за Microsoft Office софтверски пакет за пословну примену.